Noodpakket banen en economie

Hieronder actuele informatie m.b.t het noodpakket banen en economie als gevolg van de coronacrisis. Deze informatie komt uit de Nieuwsbrief van 19/3/20 van het WSP (werkgeversservicepunt).

Het Noodpakket voor banen en economie bestaat uit de volgende maatregelen waar u als werkgever gebruik van kunt maken:

  • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
  • Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen
  •  Versoepeling uitstel van betaling belasting
  • Garantie ondernemingsfinanciering verhoogd
  • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekorting
  • Borgstelling MKB-landbouwkredieten verruimd
  • Stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk voor cultuursector
  • Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
  • Verruiming BMKB-regeling

 

Onderstaand vindt u meer informatie over iedere regeling en hoe u deze kunt aanvragen.

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
Momenteel is het UWV hard aan de slag om de aanvraag voor deze regeling open te stellen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten we het u weten via deze site en onze nieuwsflits. Voor meer informatie op dit moment verwijzen we u door naar www.rijksoverheid.nl/corona

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Gemeenten zijn op dit moment bezig met het vormgeven van de aanvraagprocedure voor deze regeling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Versoepeling uitstel van betaling belasting
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst Zakelijk.

Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Vraag uw kredietverstrekker deze regeling aan te vragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekorting
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wilt u van deze regeling gebruik maken dan kunt u contact opnemen met Qredits via de website of de hulplijn van Qredits 0546-534080.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? U kunt een aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk voor cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Zodra de overleggen over deze maatregel zijn afgerond en er bekend is hoe deze maatregel er exact uit gaat zien, informeren we u via onze website en onze nieuwsflits.

Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Wanneer meet informatie over het noodloket beschikbaar is, informeren we u via onze website en onze nieuwsflits.

Verruiming BMKB-regeling
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Vraag uw kredietverstrekker deze aan te vragen bij de RVO.

© Rooi Werkt / TekstBalk Redactiebureau        Foto's Ellis Rijkers        Disclaimer

Web development by Fruitcake